CyberArk Exclusive Day

18 พฤษภาคม 2565

        CyberArk เป็นผู้ให้บริการชั้นนำสำหรับปกป้อง Privileged Account ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบสำคัญขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น Server, Network, Database หรือ Application
        โดย CyberArk สามารถเปลี่ยนรหัสการใช้งานได้ตามนโยบายขององค์กร รวมไปถึงสามารถเก็บบันทึกการเข้าถึงระบบในรูปของ Log และวิดีโอซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ นอกจากนี้ CyberArk ยังมี Features การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าถึงระบบต่างๆ ของผู้ดูแลระบบ (Admin Behavior Analytics) เพื่อตรวจจับและป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
        อีกทั้งปัจจุบัน ทาง CyberArk ยังรองรับการปกป้อง Privileged Account Management (PAM) ทั้งบนระบบที่เป็น On-premises และระบบ Cloud ขององค์กร

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

จากการร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน
Zenith Logo