A NIGHT IN THE HEAP by Nutanix and Zenith Comp

24 มิถุนายน 2565

บริษัท นูทานิคซ์ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซีนิธคอมพ์ จํากัด จับมือร่วมกันจัดกิจกรรมงานเลี้ยงให้กับลูกค้าคนพิเศษไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อขอบคุณลูกค้าสำหรับความไว้วางใจที่เลือกให้เราดูแลระบบไอทีขององค์กรมาโดยตลอด ภายใต้ชื่องาน A NIGHT IN THE HEAP


* การจัดงานในครั้งนี้มีมาตรการคัดกรอง COVID-19 ก่อนเข้าร่วมงานทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

Zenith Logo